ਪਿੰਡੀ ਚੋਲੇ (Pindi Chole) ਪਿੰਡੀ ਚੋਲੇ ਪਿੰਡੀ ਸਪੀਸੀ ਚਣਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਾਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਣਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਲ ਪਿੰਡੀ ਚੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਕਾਰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡੀ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Pindi Chole “Pindi Chole” is a wonderful variation of spiced chickpeas. In this dish, the chickpeas are cooked until they become quite soft, and they are named “Pindi Chole” due to the reddish-brown color imparted by using Pindi masala. This masala is a special blend of spices that gives the dish its distinct flavor and …

ਚੋਲੇ ਭਠੂਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਕਾਰ

ਚੋਲੇ ਭਠੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਾਂਟ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਚਣਣੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਥ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਠੂਰੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੈਯਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੋੜ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਗਰੀ: ਭਠੂਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਗਰੀ: …